نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

لیست دوره های آموزشی مرکز شهید مفتح

لیست دوره های آموزشی مرکز شهید مفتح

لیست دوره های آموزشی مرکز شهید مفتح
زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ ـ آنلاین مورخه 15 الی 19 دی ماه سال 1397

زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ ـ آنلاین مورخه 15 الی 19 دی ماه سال 1397

زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ ـ آنلاین مورخه 15 الی 19 دی ماه سال 1397
زمانبندی آزمونهای عملی ادواری ـ آنلاین مورخه 15 الی 19 دی ماه سال1397

زمانبندی آزمونهای عملی ادواری ـ آنلاین مورخه 15 الی 19 دی ماه سال1397

زمانبندی آزمونهای عملی ادواری ـ آنلاین مورخه 15 الی 19 دی ماه سال1397
بازدید جمعی از مددجویان مرکز پرتو مهر یزدان از کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهید مفتح...

بازدید جمعی از مددجویان مرکز پرتو مهر یزدان از کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهید مفتح...

بازدید جمعی از مددجویان مرکز پرتو مهر یزدان از کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهید مفتح...
دی ان ان