نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 96

سال 96

سال 96
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
بازدید  نمایندگان ادارات استان از کارگاههای آموزشی مرکز شهید مفتح  زنجان

بازدید نمایندگان ادارات استان از کارگاههای آموزشی مرکز شهید مفتح زنجان

بازدید نمایندگان ادارات استان از کارگاههای آموزشی مرکز شهید مفتح زنجان
بازدید دانش آموزان و دانشجویان کشور ارمنستان از کارگاههای آموزشی مرکز شهید مفتح زنجان

بازدید دانش آموزان و دانشجویان کشور ارمنستان از کارگاههای آموزشی مرکز شهید مفتح زنجان

بازدید دانش آموزان و دانشجویان کشور ارمنستان از کارگاههای آموزشی مرکز شهید مفتح زنجان
مهلت ثبت نام سرباز مربیان برای اعزام 1/8/97 در پرتال تا روز جمعه مورخ 19/5/97  تمدید گردید

مهلت ثبت نام سرباز مربیان برای اعزام 1/8/97 در پرتال تا روز جمعه مورخ 19/5/97 تمدید گردید

مهلت ثبت نام سرباز مربیان برای اعزام 1/8/97 در پرتال تا روز جمعه مورخ 19/5/97 تمدید گردید
دی ان ان