نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 96
سال 96
سال 96
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ آزمونهای آنلاین مورخه 22 الی 26  اردیبهشت ماه سال 1397
زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ آزمونهای آنلاین مورخه 22 الی 26 اردیبهشت ماه سال 1397
زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ آزمونهای آنلاین مورخه 22 الی 26 اردیبهشت ماه سال 1397
بازدید مدیر آموزش و اساتید دانشگاه سراسری زنجان از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه...
بازدید مدیر آموزش و اساتید دانشگاه سراسری زنجان از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه...
بازدید مدیر آموزش و اساتید دانشگاه سراسری زنجان از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه...
در مرکز شماره یک شهید مفتح صورت گرفت
در مرکز شماره یک شهید مفتح صورت گرفت
در مرکز شماره یک شهید مفتح صورت گرفت
دی ان ان